કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો ઇન્સર્ટ
આટો સામેલ કરો
ઓટો ચેક
ઓટો કરેકટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP