કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોર્મલ
સ્લાઈડશો
નોટ પેજીસ
સ્લાઈડસોર્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FPT સર્વર
આમાંથી એક પણ નહિ
FTP સર્વર
FTD સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP