કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

એન્ટીવાઇરસ
ઓ.એસ.
નેરો
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP