સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'માઇનોર હિન્ટ્સ' (Minor Hints) ___ દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક છે.

જી.એચ. દેસાઈ
રાજા સર ટી. માધવરાવ
સ્નેટલી રાઈસ
હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
100 મીટર કાપડના તાકામાં 10 મીટરનો એક ટુકડો કાપતા 10 સેકન્ડ લાગે છે. તો બધા મીટરના છટુકડા કાપતા કેટલો સમય લાગશે ?

10 સેકન્ડ
50 સેકન્ડ
1 મીનીટ 30 સેકન્ડ
100 સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP