ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો.
મિથુન જમીને ફરવા જતો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાન કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો : 'કાગનો વાઘ કરવો'

રજનું ગજ કરવું
બુમરાણ કરવી
ગજનું રાજ કરવું
રોક્કળ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP