ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણમાં કાયદાનું શાસનનો ખ્યાલ ___ માંથી લેવામાં આવ્યો છે.

ફ્રેન્ચ કાયદાનું શાસન
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
અમેરીકન કાયદાનું શાસન
બ્રિટીશ કાયદાનું શાસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણના મૂળભૂત હકોના ભાગને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

પ્રોરોઇન્ડ
કોરેન્ટી બેઝરૂલ
ફન્ડારાઇટ્સ
મેગ્નાકાર્ટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP