કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

લોગ ઓફ
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ
પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા એક્સેસ હેડને એક પ્લેટરથી બીજી પ્લેટરમાં ડેટા સર્ચ કરવા માટે લાગતા સમયને ___ કહે છે.

Latency
Transfer rate
Total time
Seek time

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP