કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
સ્ટેન્ડ બાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Top Caps
Big Caps
Master Caps
Drop Caps

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

ASVBM
આમાંથી એક પણ નહિ
ABCDE
QWERT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP