કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

મેઈન ફ્રેમ
સુપર કમ્પ્યૂટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
જેફ બેસોય
બિન્ની બંસલ
સત્ય નાદેલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP