કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

રિપ્લેસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
થીસોરસ
ફાઇલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

Ctrl + ક્લિક કરીને
એક ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
બે ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્કેનિંગ ડિવાઈસ બાબતે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

ઈમેજ સ્કેનર અને બારકોડ સ્કેનર એ સ્કેનરના પ્રકારે છે.
પેન કે પેન્સિલ વડે કરેલા ચિન્હોને ઓળખી શકતાં સ્કેનરને ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર કહે છે.
સ્કેનિંગ ડિવાઈસ મેળવેલા ડેટાને કમ્પ્યૂટરમાં દાખલ કરે છે.
બારકોડ સ્કેનર એ કોપીયર મશીન જેવું હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP