ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મળતું નીચેનું કયું ખનીજ સિરામીક ઉદ્યોગમાં ટાઇલ્સ પર ચમક લવવા વપરાય છે ?

ગ્રેફાઇટ
બેન્ટોનાઈટ
કેલ્સાઈટ
વુલેસ્ટોનાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બે કે વધુ પાકો ચોક્કસ લાઈન વગર એકસાથે ઉગાડવામાં આવે તે પદ્ધતિ કયા નામે ઓળખાય છે ?

આંતરપાક પદ્ધતિ
મિશ્રપાક પદ્ધતિ
મિશ્રખેત પદ્ધતિ
બહુમાળીય પાક પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP