ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ખેડા જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

વડોદરા, મહીસાગર, તાપી, અમદાવાદ
છોટાઉદેપુર, આણંદ, પંચમહાલ, ગાંધીનગર
પંચમહાલ, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ
અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લી, ભરૂચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP