સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સબસોનિક અને સુપરસોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

ધરતીકંપની ગતિ
અવાજની ગતી
પાણીના પ્રવાહની ગતિ
હવાના પ્રવાહની ગતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વ્યક્તિને વીજ કરંટ લાગ્યો હોય અને તે બેભાન હોય તો તેને પીવા માટે ઓફર કરી શકાય ?

ઠંડુ પાણી
કઈ નહીં
ગરમ કોફી
ગરમ પાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ટેલિવિઝનના પડદા પર જોવા મળતા બધા રંગો નીચે પૈકી કોના માંથી બનતા હોય છે ?
1. લાલ
2. વાદળી
3. લીલો
4. પીળો

1, 3 અને 4
1, 2 અને 3
1, 2, 3 અને 4
2, 3 અને 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP