ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
'સ્વર પછી ઉચ્ચારાતો અનુનાસિક વર્ણ.'

અનુસ્વાર
સ્વરાનુનાસીક
સ્વરાનુનાસિક
અનુસ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP