ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મોરચો સંભાળવો-એટલે

સ્થળ છોડી દેવું
આંદોલન કરવું
વિરોધ પ્રદર્શન કરવું
આગેવાની લેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોમાંથી કયું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે.

દિવસ, ધીરજ, ભાગ, ઘોડો, દિવાળી
ધીરજ, દિવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો
ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ
ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP