જાહેર વહીવટ (Public Administration)
ભારતમાં જિલ્લા કલેકટરની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી ?

લૉર્ડ વોરન હેસ્ટિંગ્સ
લોર્ડ માઉન્ટબેટન
લૉર્ડ ક્લાઈવ
લૉર્ડ રીપન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
જાહેર વહીવટમાં જનસંપર્ક સાધવા માટે ગુજરાત સરકારે અપનાવેલ નવીન માધ્યમો અંગે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ વધુ યોગ્ય છે ?

કન્યા કેળવણી અભિયાન
આપેલ તમામ
શાળા પ્રવેશોત્સવ
ગુણોત્સવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
રાઇટ ટુઈન્ફોર્મેશન એકટ (માહિતી માંગવાનો અધિકાર)ની શરૂઆત સૌ પ્રથમ કયા દેશમાં થઈ હતી ?

બ્રિટન
સ્વીડન
હોલેન્ડ
નોર્વે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જાહેર વહીવટ (Public Administration)
કર્મચારી દ્વારા પોતાના ઉપરી અધિકારીને આપવામાં આવતી કઈ બાબત નીચેની ઉપર તરફનો માહિતી સંચાર કહી શકાય ?

પત્ર
અહેવાલ
રજા રીપોર્ટ
દસ્તાવેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP