ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'બાંધી મૂઠી લાખની' કહેવતનો અર્થ દર્શાવવો.

મુઠીમાં પૈસા રાખી શકાય
બંધ મુઠીથી કોઇને મારી શકાય
મુઠીમાં રાખેલી વસ્તુને ખોલતા બધા જોઇ શકે
રહસ્ય છુપાયેલુ હોય ત્યાં સુધી મહત્વનું હોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આશીર્વાદ’ શબ્દનો વર્ણવિગ્રહ કેમ થશે ?

આ + શ્ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + ૨્ + શ્ + ઈ + વ્ + આ + દ
આ + શ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શી + ર્ + વ્ + આ + દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો.

શંખ, શૌર્ય, શૃંખલા, શ્રેયા, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શ્રેયા, શૌર્ય, શ્વાન
શંખ, શૃંખલા, શૌર્ય, શ્રેયા, શ્વાન
શૌર્ય, શ્રેયા, શંખ, શૃંખલા, શ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP