ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી ભાષામાં નીચેનામાંથી કયો પદક્રમ વ્યવહારમાં વધુ વપરાશમાં છે ?

કર્તા-કર્મ-ક્રિયાપદ
કર્મ-ક્રિયાપદ-કર્તા
કર્તા-ક્રિયાપદ-કર્મ
ક્રિયાપદ-કર્મ-કર્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP