ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચી સંધિ ઓળખી બતાવો.

મન્વ + અન્તર = મન્વન્તર
સદ + ઉપયોગ = સદુપયોગ
રાજ + ઋષિ = રાજર્ષિ
તલ્ + લીન = તલ્લીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

હકડે ઠઠ - ભરચક
ગલઢેરા - ઝૂંપડાં
ફાંટ - પોટકું
બકાલું - શાકભાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અંત્યાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

મામા આવ્યા, લાવ્યા મજાની વાતો
સતી ખેદ હતી જોતી, વધને વધતો જતો
મનગમયંતી બોલ દમયંતી નળે પાડ્યો સાદ
સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ તમામ, એક માનવી કાં ગુલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પર્યાયવાચી શબ્દોની જોડ. એમાં શામા મોટી ખોટ ?

તાસીર - પ્રકૃતિ, સ્વભાવ
હરણ - મૃગ, સારંગ
ગરલ - વિષ, ઝેર
તોખાર - ગજ, હાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP