ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સમાસ ઓળખાવો : દરરોજ

ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ
અવ્યવીભાવ સમાસ
મધ્યમપદલોપી સમાસ
કર્મધારય સમાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
મંત્રમુગ્ધ

તૃતીયા તત્પુરુષ
પ્રથમા તત્પુરુષ
ચતુર્થી તત્પુરુષ
દ્વિતીયા તત્પુરુષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP