નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
એક વેપારી 250 રૂ. પ્રતિ કિ.ગ્રા.ની 5 કિ.ગ્રા. ચા અને 220 રૂ. પ્રતિ કિ.ગ્રા.ની 15 કિ.ગ્રા. ચા ખરીદી બન્નેનું મિશ્રણ કરેલી ચા 275 રૂ. પ્રતિ કિ.ગ્રા.ના ભાવે વેચે છે. તો તેને કેટલા રૂપિયા નફો થાય ?

900
950
1000
1050

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
એક વ્યક્તિએ બે મોબાઈલ રૂ.4200 માં ખરીદ્યા તેણે પહેલા એક મોબાઈલ ફોનને 15% નફાથી અને બીજા મોબાઈલ ફોનને 10% નુકશાનથી વેચ્યા પણ આ વ્યવહારમાં તેને નફો પણ ન મળ્યો અને નુકશાન પણ ન થયું તો તેને પહેલા ફોનની વેચાણ કિંમત કેટલી રાખી હશે ?

2500
1932
2000
1250

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
પાંચ પેન વેચવાથી છ પેનની કિંમત ઉપજે છે, તો કેટલા ટકા નફો થયો ગણાય ?

30
16
20
25

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP