કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
દરિયા ઉપરથી આવતું વાવાઝોડું સૌપ્રથમ વખત જમીનને સ્પર્શે તેને શું કહેવામાં આવે છે ?

મોન્સ્ટર ફોલ
ઓસન ફોલ
અર્થ ફોલ
લેન્ડ ફોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
એ કઈ શાળામાં થયેલી આગની સૌથી મોટી ત્રાસદી હતી કે જેના પછી શાળાઓને આગની સામે સુરક્ષિત રાખવા ઓથોરિટી સક્રિય થઈ હતી ?

1995 ની ડબવાલી ફાયર ટ્રેજેડી
2001 નો ગુજરાતનો ભૂકંપ
2004 ની ઈન્ડિયન ઓસિયન સુનામી
2004 ની કુંભકોરમ ફાયર ટ્રેજેડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિના કારણે થતા નુકસાનની માત્રા ઓછામાં ઓછી થાય તે માટે કારગત વ્યવસ્થા/પદ્ધતિ કઈ ગણાય છે ?

આપત્તિ સામે જરૂર પડે ત્યારે લડી લેવું
જયારે જેવું આવી પડે તેવું કરવું
જાગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી શરૂઆત કરવી
આપત્તિ સામેની પૂર્વ તૈયારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આમાંથી કઈ બાબત આપત્તિના જોખમમાં ઘટાડો કરવા માટે સમુદાયની ક્ષમતા ગણાય ?

આપત્તિ સમયના જોખમને ઘટાડવાનું જ્ઞાન ધરાવતો સમુદાય
તે માત્રાને જે માત્રા સુધી એક સમદાય આપત્તિના સંભવિત પરિણામોને ઘટાડવા સંકટની બાબતોમાં દરમિયાનગીરી કરી શકે અને તેનું વ્યવસ્થાપન કરી શકે.
સમુદાય જેટલો મજબુત હોય તેટલી તેની ક્ષમતા ગણાય
ઘણા બધા આર્થિક સ્ત્રોતો સાથેનો સમુદાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
નીચેના પૈકી કઈ આપત્તિની લાક્ષણિકતા/સંભાવના ગુજરાત રાજ્ય ધરાવતું નથી ?

જ્વાળામુખીનું ફાટવું
પૂર
વાવાઝોડું
ધરતીકંપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP