ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
દવા - દવાઈ
મધુર - માધુર્ય
કુશળ - કુશળતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આશીર્વાદ’ શબ્દનો વર્ણવિગ્રહ કેમ થશે ?

આ + શ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + ૨્ + શ્ + ઈ + વ્ + આ + દ
આ + શી + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શ્ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP