ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
તાનસેને ગાયેલા ___ રાગથી શરીરમાં બળતરા (દાહ) થતાં તેનું શમન તાના-રીરીએ ___ રાગ ગાઈને કરેલું.

સારંગ, કલ્યાણ
દિપક, મલ્હાર
ભીમપલાસી, ભૈરવી
માલકૌંસ, ભૈરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP