નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક નળથી ટાંકી ભરાતાં 6 કલાક લાગે છે. અડધી ટાંકી ભરાયા બાદ તેવાજ વધારાના ત્રણ નળ ખોલવામાં આવે છે. તો પૂરી ટાંકી ભરાતાં કેટલો સમય લાગશે ?

2 કલાક 45 મિનિટ
3 કલાક 30 મિનિટ
2 કલાક 30 મિનિટ
3 કલાક 45 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
પાઈપ A અને પાઈપ B ને એક ટાંકી ભરતાં અનુક્રમે 20 મિનિટ અને 30 મિનિટ લાગે છે. જો બંને પાઈપ સાથે વાપરવામાં આવે તો ટાંકી ભરતા કેટલો સમય લાગે ?

50 મિનિટ
12 મિનિટ
25 મિનિટ
15 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક પાણીની ટાંકીને પૂરી ભરાતાં 9 કલાક લાગે છે. પણ જો ટાંકીમાં લીકેજ હોય, તો તેને ભરાતાં એક કલાક વધુ લાગે છે. તો પાણીની ટાંકી જો પૂરી ભરાયેલી હોય, તો લીકેજના કારણે કેટલા સમયમાં ખાલી થશે ?

9 કલાક
45 કલાક
1 કલાક
90 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીને બે પાઈપ A અને B વડે ભરતાં અનુક્રમે 37½ મિનિટ અને 45 મિનિટ લાગે છે, જો બંને પાઈપ A અને B એક સાથે ખોલવામાં આવે અને ટાંકીને અડધા કલાકમાં ભરવી હોય તો, પાઈપ B ને કેટલા સમય પછી બંધ કરવી પડે ?

10 મિનિટ
5 મિનિટ
9 મિનિટ
15 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
એક ટાંકીને બે નળ છે. પહેલો નળ ટાંકીને 6 કલાકમાં ભરી શકે છે, જ્યારે બીજો નળ ટાંકીને 15 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો બંને નળ એક સાથે ખોલવામાં આવે તો ટાંકીને ભરાતા કેટલા સમય લાગે ?

10 કલાક
9 કલાક
10 કલાક, 10 મિનીટ
13 કલાક, 30 મિનીટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નળ અને ટાંકી (Cistern)
નળ A એક ટાંકી 20 મિનિટમાં ભરે છે. નળ B 30 મિનિટમાં ભરે છે. નળ A ચાલુ કર્યા બાદ 10 મિનિટ પછી નળ B ખોલવામાં આવે છે, તો ટાંકી ભરાતા કુલ ___ મિનિટ લાગે.

30
12
16
20

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP