યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનામાં કેટલા વર્ષથી વધુ વય ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિ બેન્કમાં ખાતું ખોલાવી શકે છે ?

10 વર્ષ
20 વર્ષ
12 વર્ષ
18 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સુવર્ણજયંતી ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાનો અમલ કઈ કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

રોજગાર વિનિમય કચેરી
કલેકટર કચેરી
જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી
મામલતદાર કચેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
___ વર્ષના બાળકોને શાળા પ્રવેશ પૂર્વેના બાળકોની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે ?

4 થી 6 વર્ષ
3 થી 6 વર્ષ
1 થી 6 વર્ષ
5 થી 6 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેના પૈકી કઇ માહિતી 'આધાર' માટે સાચી નથી ?

એ ફક્ત પુખ્તવયના માટે છે
એમાં 12 આંકડાનો અંક આપવામાં આવે છે.
એ સ્વૈચ્છિક છે
એ પ્રત્યેક ભારતીય માટેની વિશિષ્ટ ઓળખ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તીર્થગ્રામ યોજના મુજબ કયુ ગામ તીર્થગ્રામ તરીકે જાહેર થઈ શકે ?

છેલ્લા સાત વર્ષમાં એકપણ ફોજદારી ગુન્હો નોંધાયેલ ન હોવો જોઈએ.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં એકપણ ફોજદારી ગુન્હો નોંધાયેલ ન હોવો જોઈએ.
છેલ્લા દસ વર્ષમાં એકપણ ફોજદારી ગુન્હો નોંધાયેલ ન હોવો જોઈએ.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એકપણ ફોજદારી ગુન્હો નોંધાયેલ ન હોવો જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રોજેકટ સક્ષમ (Project Saksham) શાની સાથે સંકળાયેલ છે ?

દેશની સુરક્ષા
CBSE નાં IT ઈન્ફાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ
બાળકોની તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્ય
દેશના રમતવીરોની કાર્યક્ષમતા વધારવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP