યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ અંદાજપત્ર 2017-18 અન્વયે 'કૃષિ અને સહકાર વિભાગ' નું નામ બદલીને શું રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે ?

કૃષિ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ
કૃષિ સહકાર અને પશુપાલન વિભાગ
કૃષિ, પશુપાલન અને સહકાર વિભાગ
ખેડૂત કલ્યાણ અને પશુપાલન વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
અણધાર્યા સંજોગો / ઘટનાના કારણે ખેડૂતોને પાક નુકસાનીથી જે આર્થિક નુકસાન થયું હોય તેમને આર્થિક ટેકો આપવા સરકાર દ્વારા કઈ યોજના અમલમાં મૂકાયેલ છે ?

પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના
પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ ધિરાણ યોજના
પ્રધાનમંત્રી નુકશાન વળતર વીમા યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP