સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતની પ્રથમ સહકારી મંડળી કઈ છે ?

અમૂલ્ય ધિરાણ સહકારી મંડળી લિ.
ચરાડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિ.
ધી અન્યોન્ય સહાયકારી સહકારી મંડળી
વલારડી સેવા સહકારી મંડળી લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'ગાંધી સાગર', 'રાણા પ્રતાપ સાગર' અને 'જવાહર સાગર' બંધ કઈ નદી પર બાંધવામાં આવ્યો છે ?

ચંબલ
યમુના
સતલજ
બિયાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી કઈ ખેડુતોની સંસ્થા છે ?

શ્રીરામ ફર્ટિલાઇઝર
ઈફકો
એફ.સી.આઈ.
એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP