સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ક્યો ખર્ચ નિભાવ ખર્ચ ગણાય નહીં ?

સામાન્ય સુપરવિઝન ખર્ચ
રંગરોગાન તથા ઓઇલિંગ ખર્ચ
સર્વિસ તથા મરામત ખર્ચ
ટાયર-ટયુબનો ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP