ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના સંવિધાનમાં કઈ સેવાઓને સંસદે ઊભી કરેલી સેવાઓ છે એમ ગણવામાં આવેલ છે ?

ભારતીય વહીવટી સેવા અને ભારતીય પોલીસ સેવા
ભારતીય પોલીસ સેવા
ભારતીય વહીવટી સેવા
ભારતીય વન સેવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્ય વહીવટ અંતર્ગત રાજય સરકાર પાસે નીચેના પૈકી કઈ સતાઓ નથી ?

ધારાકીય સત્તાઓ
નાણાકીય સત્તાઓ
ન્યાયવિષયક સત્તાઓ
કારોબારી સત્તાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP