ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
મફત કાનૂની સહાયનો ઉલ્લેખ બંધારણમાં ક્યાં કરવામાં આવ્યો છે ?

માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં
સંઘના ન્યાયતંત્રમાં
મૂળભૂત અધિકારોમાં
મૂળભૂત ફરજોમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
એટર્ની જનરલનો હોદ્દો ધારણ કરવાની મુદત કેટલી છે ?

5 વર્ષ માટે
બીજી ચૂંટણી થાય ત્યાં સુધી
રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી
10 વર્ષ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કાસ્ટિંગ વોટ એટલે શું ?

જે એક મતથી સતાનું પલ્લું નમે તે
લવાદ દ્વારા અપાતો મત
બન્ને પક્ષે સરખું મતદાન થતાં અધ્યક્ષે આપવાનો મત
રદ થયેલ મત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના સંવિધાનના આમુખમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડતા સુદ્ઢ કરે એવી ___ વિકસાવવાનો ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કરીને તેને અપનાવવાની જોગવાઈ છે.

સમાનતા
ન્યાયપૂર્ણ પદ્ધતિ
સ્વતંત્રતા
બંધુતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
આકસ્મિક ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે બંધારણના અનુચ્છેદ–267 પ્રમાણે કઈ જોગવાઈ છે ?

કરમાંથી વસૂલાત
આકસ્મિક નિધિ
નાણાપંચ
સંમિત નિધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP