ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે જણાવેલ નદીઓને સૌથી લાંબીથી સૌથી ટૂંકીના ક્રમમાં ગોઠવો.

મહાનદી-નર્મદા-યમુના-કાવેરી
નર્મદા-મહાનદી-કાવેરી-યમુના
નર્મદા-યમુના-કાવેરી-મહાનદી
યમુના-નર્મદા-મહાનદી-કાવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં નીચે દર્શાવેલા રાજ્યો પૈકી કયા રાજ્યમાં વનાચ્છાદન સૌથી ઓછું છે ?

હરિયાણા
ઉત્તરપ્રદેશ
પંજાબ
રાજસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP