ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં કઈ મધમાખી ઉછેરમાં અનુકૂળ હોવાથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

સાતપૂડિયા મધમાખી
ડમ્મર મધમાખી
ભમરીયા મધમાખી
ભૂગા મધમાખી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
ધાતુઓ
A) સોનુ
B) કોલસો
C) તાંબુ
D) લોખંડ
વિસ્તાર
1) ખેત્રી
2) કોલર
3) કુટ્ટેમુખ
4) જરિયા

A-3, B-4, C-1, D-2
A-4, B-3, C-2, D-1
A-2, B-4, C-1, D-3
A-1, B-2, C-3, D-4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિમાચલના કયા શિખરને "સાગરમઠ" (Sagarmatha) નામ આપવામાં આવ્યું છે ?

માઉન્ટ એવરેસ્ટ
નંગા પર્વત
કાંચનજંઘા
નંદા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP