ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
સરફરોશી કી તમન્ના અબ હમારે દિલ મેં હૈ... દેશદાઝની ભાવના કોણે વ્યક્ત કરી હતી ?

બિસ્મિલ
સુખદેવ
મદનલાલ ધિંગરા
ખુદીરામ બોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ગાંધીજી દ્વારા સ્થાપિત સત્યાગ્રહ સભા નીચેના પૈકી કોની સાથે સંબંધિત છે ?

બારડોલી સત્યાગ્રહ
રોલેટ સત્યાગ્રહ
ખેડા સત્યાગ્રહ
અસહકાર ચળવળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
સલ્તનતના સિક્કાઓ - જીતાલ, શાસગની અને ટાંકા અનુક્રમે શાના બનેલા હતા ?

તાંબુ, ચાંદી, ચાંદી
સોનુ, કોપર, સીસું
ચાંદી, સોનુ, ચાંદી
તાંબુ, ચાંદી, સોના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
માનવ સંસ્કૃતિના ઈતિહાસનો આરંભ કયા યુગમાં થયો ?

તામ્રકાસ્ય યુગ
નૂતન પાષાણ યુગ
પ્રાચીન પાષાણ યુગ
લોહ યુગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

કુતુબુદ્દીન ઐબક
મહમૂદ ગઝનવીએ
કુતુબુદ્દીન બખ્તિયારે
શિહાબુદીન ઘોરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP