સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય ફોજદારો એટલે ?

ઈન્ડિયન પનિશમેન્ટ ફંડ
ઈન્ડિયન પીનલ કોડ
ઈન્ડિયન પીનલ કોન્સ્ટિકયુશન
ઈન્ડિયન પનિશમેન્ટ લૉ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આઠ ગણોનાં માપ યાદ રાખવાનું સહેલુ સૂત્ર કયું છે ?

યમાતા રાજભાન સલગા
ગાન જયરામા તાલભાસ
રામા ભાનતાલ સગજય
ગાલ સનભાજરા તામાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પ્રથમ ગુજરાતી ફિલ્મ કઈ છે ?

પુંડલિક
ઉપર ગગન વિશાળ
નરસિંહ મહેતા
રાજા હરિશ્ચંદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP