સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
બે ભરતી કે બે ઓટ વચ્ચેનો સમયગાળો આશરે કેટલો હોય છે ?

11 કલાક અને 25 મિનિટ
11 કલાક અને 35 મિનિટ
12 કલાક અને 5 મિનિટ
12 કલાક અને 25 મિનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'વલ્કલ' એટલે શું ?

ખાદીનું વસ્ત્ર
ઝાડની છાલનું વસ્ત્ર
ઝીણું વસ્ત્ર
રેશમી વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'A brief history of time' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

ન્યુટન
આઈન્સ્ટાઈલ
જહોન કેટલર
સ્ટીફન હોકિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા મુખ્યત્વે આરોગ્ય ક્ષેત્રે કાર્ય કરે છે ?

વેડદળ પ્રદેશ સેવા સમિતિ
ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ
સદગુરૂ સેવા ટ્રસ્ટ
સેવા રૂરલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
BISનું પૂરું નામ ___ છે.

બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ
બાયપાસ ઈન સીટી
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ટેલીજન્સ સેલ
બોબે ઈન્ટેલિજન્સ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP