સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાજ્ય માહિતી આયોગના નિર્ણય સામે નીચેનામાંથી કઈ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકાય ?

સેશન્સ કોર્ટ
હાઈકોર્ટ
તાલુકા કોર્ટ
ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વેલિંગ્ટન કયા દેશની રાજધાની છે ?

નોર્વ
નાઈઝીરીયા
ન્યુઝીલેન્ડ
નેધરલેન્ડ (હોલેન્ડ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ક્રિયાનું ફળ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને કઇ વિભકિત કહેવાય ?

અપાદન
અધિકરણ વિભકિત
સંપ્રદાન
સબંભ વિભકિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP