સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ILO એટલે શું ?

ઈન્ટરનેશનલ લેબર ઑર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્ટરનલ લેબર ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્ટરનલ લીગલ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઈન્ટરનેશનલ લીગલ ઓર્ગેનાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP