સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ અસરકારક પ્રોત્સાહક ચુકવણી અંગેની પૂર્વશરત છે.

આપેલ તમામ
વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણો પર આધારિત
સંચાલકોની પ્રતિબદ્ધતા
કર્મચારી સહયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મિલકત-દેવાં સંચાલન અભિગમ અનુસાર, હેજિંગનો ખ્યાલ, રૂઢિચુસ્તતાનો ખ્યાલ અને આક્રમકતાનો ખ્યાલને ___ આધારે અંગે નીતિ નક્કી કરવામાં આવે છે.

ઉઘરાણી
ટૂંકા, લાંબા-ગાળાની મૂડી પ્રાપ્તિ
વેચાણ
શાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો કોઈપણ ખર્ચ એક્મદીઠ સમાન કે સરખું હોય તો તે ___ ખર્ચ ગણાય.

સ્થિર ખર્ચ
અર્ધ-ચલિતખર્ચ
ચલિત ખર્ચ
નિયમિત ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સૌથી વધુ ફાયદાકારક હોય તેવા માલની ખરીદીનો જથ્થો એટલે

ગુરુતમ જથ્થો
સરેરાશ જથ્થો
લઘુત્તમ જથ્થો
આર્થિક વર્દી જથ્થો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP