ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
સ્વામીજીએ આવીને અહીંના સઘળા વાતાવરણને પાવન અને સુંદર બનાવી દીધું.

હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી ક્રિયાવિશેષણ આવેલું હોય તેવું વાકચ પસંદ કરો.

માલિકે ઘોડાને બહું દોડાવ્યો.
ઘણાં મહેમાન આવ્યાં છે.
ગુનેગારનું ચોક્કસ નામ જણાવો.
તેનામાં ખૂબ કરુણા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP