ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદનું બંધારણ સૂત્ર કયું છે ?

મ ર ભ ન ય ય ય
મ સ જ સ ત ત ગા
ય મ ન સ ભ લ ગા
જ સ જ સ ય લ ગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચી સંધિ ઓળખી બતાવો.

સદ + ઉપયોગ = સદુપયોગ
તલ્ + લીન = તલ્લીન
મન્વ + અન્તર = મન્વન્તર
રાજ + ઋષિ = રાજર્ષિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP