કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Recognition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP