કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ફાઈલ સ્ટેશન
ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સર્વર
ફાઈલીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ફોર્મુલા લાઈન
ફક્સન બાર
એક્ટીવ સેલ
એડ્રેસ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

2 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP