કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
ક્યુઆર કોડ
એક પણ નહીં
બારકોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP