પર્યાવરણ (The environment)
CFC એટલે...

ચેર ફલોરિન કાર્બન
કાર્બન ફલોરા કાર્બન
કાર્બન ફેર કાર્બન
ક્લોરો ફ્લોરો કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
"ભૂરસિંહ, ધ બારહસિંગા" કોનું સત્તાવાર મેસકોટ છે ?

કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
કાન્હા ટાઈગર રિઝર્વ
દૂધવા ટાઈગર રીઝર્વ
જિમ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતના શહેરોમાં ધુમ્મસમાં મુખ્યત્વે ___ હોય છે.

નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ અને દહન થયા વગરના હાઇડ્રોકાર્બન
સલ્ફરના ઓક્સાઈડ
રાજકણીય પદાર્થો
કાર્બન મોનોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં આવેલ રામસર આર્દ્રભૂમિ વિશે સાચું શું છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ભારતમાં કુલ 42 રામસર આવેલી છે જે પૈકી ગુજરાતમાં એક માત્ર નળ સરોવરનો સમાવેશ છે.
ભારતમાં સૌથી વધુ રામસર સાઈટ રાજસ્થાન આવેલી છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
રોજગાર કચેરીઓ ઉપર રાજ્યકક્ષાએ સીધું નિયંત્રણ

નિયામકશ્રી રોજગાર અને તાલીમ
નાયબ નિયામકશ્રી (રોજગાર)
અધિક નિયામકશ્રી
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP