પર્યાવરણ (The environment)
નીચેનામાંથી કયા વાયુને ગ્રીનહાઉસ વાયુ કહે છે ?

ક્લોરો ફ્લુરો કાર્બન (CFC)
આપેલ તમામ
હાઇડ્રોફલોરો કાર્બન (HFC)
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વૃક્ષો કાપવાથી કયા વાયુનું પ્રમાણ વધે છે જેના કારણે પૃથ્વી પર ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે ?

નાઈટ્રોજન
હાઈડ્રોજન
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
કાર્બન મોનોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
જલવિદ્યુત શક્તિને આ યુગનો ધુમાડા વગરનો સફેદ કોલસો પણ કહેવાય છે. જેનું મુખ્ય કારણ છે...

ઉત્પાદન ઘણું ધીમું હોય છે
ખૂબ જ મોંઘી છે.
તેનાથી પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી
તેનો સંચય કરવો સહેલો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP