GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
Choose correct option.
The bicycle ___ by the mechanic now.(use proper form of 'to repair')

The bicycle had been repaired by the mechanic now.
The bicycle is being repaired by the mechanic now.
The bicycle is repaired by the mechanic now.
The bicycle was being repaired by the mechanic now.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
મહેશભાઈની આવક અને ખર્ચનો ગુણોત્તર 5 : 3 છે. જો તેમની માસિક આવક રૂા. 12,000 હોય તો, માસિક બચત કેટલી ?

રૂ।. 4,200
રૂ।. 4,000
રૂ।. 4,800
રૂ।. 7,200

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
અ અને બ સાથે મળીને એક કામ 8 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. જો 'અ' એકલો આ કામ 24 દિવસમાં પૂર્ણ કરે, તો 'બ' આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂર્ણ કરશે ?

16 દિવસ
12 દિવસ
24 દિવસ
20 દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
કોઈ એક રકમ રામ 4% લેખે 4 વર્ષ માટે અને શ્યામ 3% લેખે 3 વર્ષ માટે સાદા વ્યાજે મૂકે છે. બન્નેના સાદા વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત રૂ. 1,400 હોય તો રકમ શોધો.

70,000
20,000
56,000
1,40,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP