કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

રિબુટીંગ
ક્લોનીંગ
બ્લુમિંગ
ગ્રૂમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP