કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

QWERT
આમાંથી એક પણ નહિ
ASVBM
ABCDE

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
કાસ્ટિંગ ઓફ
કોસ્ટીંગ
એસ્ટીમેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP