સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
FIFO અથવા ભારિત સરેરાશ પડતર મુજબ મૂલ્યાંકન શક્ય ક્યારે બની શકે ?

રૂપાંતરિત પડતર ન હોય તો
છૂટક વેપાર પદ્ધતિ શક્ય ન હોય તો
પ્રમાણ પડતર પદ્ધતિની શક્ય ન હોય તો
ખાસ ઓળખી શકાય તેવી પદ્ધતિનો અભાવ હોય ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
“ઓડિટરનું કાર્ય હિસાબનીશનું કાર્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે શરૂ થાય છે, છતાં ઓડિટરને હિસાબી પદ્ધતિનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.” આમ કહેવું યથાર્થ છે ?

ખોટું છે
અતિશયોક્તિ કહેવાય
કંઈ કહી શકાય નહિ
યથાર્થ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ (સીપીયુ) માં સામેલ નથી ?

સ્મૃતિ એકમ
એકગણિત તાર્કિક એકમ
નિયંત્રિત એકમ
આઉટપુટ એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રોત્સાહક યોજનાનું કાર્યક્ષેત્ર ___ મુજબની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા ઉદ્યોગો પૂરતું મર્યાદિત રહે છે.

જુના એકમો
શ્રમપ્રધાન ઉદ્યોગો
આપેલ તમામ
મોટી કંપનીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP