સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
યોગ્ય રીતે જોડકાં જોડો.
H) મણિપુર
I) મેઘાલય
J) તેલંગણા
K) આસામ
1) હૈદરાબાદ
2) દીસપુર
3) શિલૉંગ
4) ઈમ્ફાલ

H-4, I-2, J-1, K-3
H-4, I-3, J-1, K-2
H-4, I-1, J-3, K-4
H-1, I-3, J-4, K-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

અષ્ટાધ્યાયી-સંસ્કૃત
શિલપ્પતિકમ-તમિલ
આયને અકબરી-ઉર્દુ
ચંદ્રાયન-અવધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP