કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

ફુગાકુ (Fugaku)
કામત્શિ
આકાશી (Akashi)
શિમોષી (Shimoshi)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Sitch Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Switched Mode Power Supply
Simple Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP